Legal Basis for Interpreter Provision and Language Access

Under Georgia law, Title VI of the Civil Rights Act of 1964 (42 U.S.C. § 2000d), Department of Justice regulations and accompanying guidance documents (67 F.R. 41455 - June 2002), the Americans with Disabilities Act of 1990 (42 U.S.C. § 12101), and Georgia Supreme Court Rules on Use of Interpreters for Non-English Speaking and Hearing Impaired Persons, Georgia courts are under an obligation to provide interpreters to all LEP and DHH persons in civil and criminal court proceedings, as well as language access services in all court-managed services and programs.


Interpreters

Court Services is a Division of the Superior Court Administrator's Office, located in Room 616 of the Judicial Courthouse, at 133 Montgomery Street [Map & Directions]. 

Interpreters
The Superior Court Administrators Court Services Division provides multilingual interpretation to ensure meaningful participation in the judicial court process for individuals with Limited English Proficiency (LEP)/ and Deaf or Hard of Hearing (DHH). In doing so, the Court promotes equal access to justice and guarantees court procedures are fair and understandable for court users from diverse cultural backgrounds.

The court assigns qualified court interpreters at no cost for all court proceedings in Superior Court and State Court, and provides language access services for court managed programs.

Interpreter requests for court proceedings can be requested two ways:

**Be advised**: Pursuant to Uniform Superior Court Rule 7.3, “the party or party's attorney shall inform the court in the form of a notice of the need for a qualified interpreter, if known, within a reasonable time – at least 5 days where practicable – before any hearing, trial, or other court proceeding.”

Failure to timely notify the court of a need for an interpreter may result in costs assessed pursuant to Rule 7.3(c). Moreover, if the time or date of a proceeding is changed or canceled and interpreter services have been arranged by the court, the party that requested the interpreter must notify Court Services of the change or cancellation.

If a party or party's attorney fails to timely notify Court Services of a change or cancellation, interpreter expenses may be billed to the party pursuant to Rule 7.3(e).


En Español:
La División de Servicios Judiciales de los Administradores del Tribunal Superior provee servicios de interpretación multilingüe para asegurar una participación significativa en el proceso judicial para los individuos con Dominio Limitado del Inglés (LEP por sus siglas en inglés)/ y Sordos o los que tienen Dificultades Auditivas (DHH por sus siglas en ingles). Al hacerlo, el tribunal promueve la igualdad de acceso a la justicia y garantiza que los procedimientos judiciales sean justos y comprensibles para los usuarios del tribunal de distintos origines culturales.

El tribunal asigna interpretes jurídicos calificados sin costo para todos los actos procesales del Tribunal Superior y Estatal, y provee servicios de acceso de idioma para los programas administrados por el tribunal.

Peticiones para un intérprete deberán hacerse por la Oficina de los Administradores del Tribunal Superior (Servicios Judiciales) a (912) 652-7144 o (912) 652-7143, al menos 5 días antes del procedimiento judicial para garantizar que un intérprete esté disponible.


Tiếng Việt:
Ban Quản Lý Tòa Thượng Thẩm cung cấp dịch vụ thông dịch đa ngôn ngữ nhằm mục tiêu bảo đảm cho việc đóng góp đầy đủ ý nghĩa trong quá trình tố tụng tại tòa án đặc biệt cho những cá nhân có hạn chế về khả năng Anh ngữ Limitted English Proficiency(LEP), và những cá nhân có khiếm khuyết như khó có thể nghe hoặc không thể nghe được Deaf or Hard of Hearing (DHH). Để đạt được như vậy,Tòa tích cực ủng hộ việc tiếp cận đến công lý một cách công bằng và dễ hiểu cho những ai cần tòa và đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau.

Tòa chỉ định những thông dịch viên có đầy đủ tiêu chuẩn và miễn phí cho tất cả các vụ kiện thưa ở tòa Thượng Thẩm cũng như ở tòa Tiểu bang. Tòa cũng có các dịch vụ tiếp cận về ngôn ngữ cho những chương trình trong phạm vi quản lý của tòa.

Để bảo đảm sẳn sàng có thông dịch viên, nhu cầu về thông dịch viên phải được nộp cho văn phòng Quản Lý Toà Án Thượng Thẩm (Dịch vụ Tòa án) ở số (912) 652-7144 hoặc (912) 652-7143 ít nhất 5 ngày hành chánh trước vụ kiện thưa bắt đầu.


Role of the Court Interpreter
A court interpreter interprets orally between English and another language during a court proceeding. The court interpreter's duty is to give a complete and accurate interpretation. The court interpreter should not change, leave out, or add anything to what is said. An interpreter cannot provide legal advice.

Becoming a Certified Interpreter
If you are interested in becoming an interpreter, please visit the Georgia Commission on Interpreters.